Kallelse till årsmöte och ”Nu har vi fiber”-fest

VK Bredband, IP-Only samt Knivsta kommun vill bjuda in till årsmöte och ”Nu har vi fiber”-fest på Ekhamns Gård kl 17 onsdagen den 19 juni. Vi börjar med ett kort årsmöte – se kallelse nedan – där huvudsyftet är att upplösa föreningen och besluta vad vi gör med medlen på föreningens konto.

Därefter tänder vi grillarna och bjuder på korv med tillbehör och olika slags dryck. Sen firar vi med kaffe/te/läsk och tårta. Allt varvat med tipsrunda med priser från IP-Only.

Inbjudan vänder sig till dig som bor i de västra delarna av Knivsta och har fiber – eller ska få fiber – via IP-Only. Årsmötet är öppet för medlemmar i VK Bredband, medan alla boende i området är välkomna till övriga aktiviteter.

För att vi ska kunna planera maten mm behöver du anmäla hur många som kommer, samt meddela om någon i familjen behöver annat än vanlig grillkorv. Det gör du genom att skicka ett mail till info@ekhamn.se.

Kallelse till årsmöte i VK Bredband

Som medlem i Vassunda-Knivsta Bredbandsförening kallas du härmed till årsmöte kl 17 onsdagen den 19 juni 2019 på Ekhamns Gård. Samtliga medlemmar är välkomna, men endast aktiva medlemmar är röstberättigade på mötet.

På det förra årsmötet togs beslut om att upplösa föreningen. Då det behövs två årsmöten för ett sådant beslut, är syftet med detta årsmöte att verkställa upplösningen av föreningen.

Dagordning för årsmötet
1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av sekreterare och två justeringsmän
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
10. Upplösning av föreningen
11. Innestående medel

Välkomna!

Dokument:
Årsredovisning VK Bredband 2019
Verksamhetsberättelse VK Bredbandsförening 2017-2019

Styrelsen VK Bredband

Mikael Bengtson, ordförande
Håkan Johansson, kassör
Mattias Eriksson, ledamot
Leif Eriksson, ledamot