Alla inlägg av Mikael Bengtson

Kallelse till årsmöte och ”Nu har vi fiber”-fest

VK Bredband, IP-Only samt Knivsta kommun vill bjuda in till årsmöte och ”Nu har vi fiber”-fest på Ekhamns Gård kl 17 onsdagen den 19 juni. Vi börjar med ett kort årsmöte – se kallelse nedan – där huvudsyftet är att upplösa föreningen och besluta vad vi gör med medlen på föreningens konto.

Därefter tänder vi grillarna och bjuder på korv med tillbehör och olika slags dryck. Sen firar vi med kaffe/te/läsk och tårta. Allt varvat med tipsrunda med priser från IP-Only.

Inbjudan vänder sig till dig som bor i de västra delarna av Knivsta och har fiber – eller ska få fiber – via IP-Only. Årsmötet är öppet för medlemmar i VK Bredband, medan alla boende i området är välkomna till övriga aktiviteter.

För att vi ska kunna planera maten mm behöver du anmäla hur många som kommer, samt meddela om någon i familjen behöver annat än vanlig grillkorv. Det gör du genom att skicka ett mail till info@ekhamn.se.

Kallelse till årsmöte i VK Bredband

Som medlem i Vassunda-Knivsta Bredbandsförening kallas du härmed till årsmöte kl 17 onsdagen den 19 juni 2019 på Ekhamns Gård. Samtliga medlemmar är välkomna, men endast aktiva medlemmar är röstberättigade på mötet.

På det förra årsmötet togs beslut om att upplösa föreningen. Då det behövs två årsmöten för ett sådant beslut, är syftet med detta årsmöte att verkställa upplösningen av föreningen.

Dagordning för årsmötet
1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av sekreterare och två justeringsmän
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
10. Upplösning av föreningen
11. Innestående medel

Välkomna!

Dokument:
Årsredovisning VK Bredband 2019
Verksamhetsberättelse VK Bredbandsförening 2017-2019

Styrelsen VK Bredband

Mikael Bengtson, ordförande
Håkan Johansson, kassör
Mattias Eriksson, ledamot
Leif Eriksson, ledamot

Lägesrapport 2018-12-21

Det ser ut som att många av oss får en grön jul i år. WAN-lampan på våra routrar lyser grönt på många håll och visar att vi äntligen har fått kontakt med omvärlden via fiber. Tyvärr gäller det inte alla hushåll, utan en del av er får vänta till första kvartalet nästa år.

På det årsmöte som hölls i december 2017 tog vi ett beslut om att upplösa föreningen, vilket kan ske vid nästa årsmöte. Men då alla ännu inte fått fibern avser vi i styrelsen att vänta med det mötet till våren 2019 och då avsluta föreningens verksamhet. Vi vet att det inte är i linje med stadgarna, men tror att ni medlemmar har förståelse för att det är ett nödvändigt avsteg.

Vi återkommer därför under våren med en kallelse till årsmöte för att upplösa föreningen.

Styrelsen för VK Bredband

Lägesrapport 2018-10-07

I torsdags, 4 oktober, träffade VK Bredbands styrelse representanter för IP-Only och den nya entreprenören för att få en uppdatering av läget.

I vårt område är det 637 (av c:a 800) hushåll som har beställt bredband och ska anslutas, varav ingen är ansluten i dagsläget.

IP-Only har bytt entreprenör till KJ:s Maskiner som bland annat hjälpt till att bygga nät i Rasbo med gott resultat. De har inventerat nätverket i vårt område och konstaterat att drygt 80% av nätet är färdigt. De flesta hushållen har fiber fram till tomtgränsen och i många fall även ändå in i huset. Det som i huvudsak saknas är delar av de sammanlänkande stäckorna.

Slutförande av nätbygget påbörjas nu och man räknar med att hälften av hushållen ska kopplas in i år, resten under första kvartalet. Dock kan en sträng vinter med mycket tjäle fördröja inkopplingen för de som inte blir klara i år. Även om grävningen skulle vara klar så går det inte att blåsa in fiber i rören om de är fyllda med is.

Så snart ett område är sammankopplat med knutpunkten uppe i Edeby, kommer hushållen i det området att kopplas upp. Med start om några veckor kommer man att börja koppla upp ett antal hushåll varje vecka.

Styrelsen bedömning av trovärdigheten i dessa uppgifter är hög. Den nya entreprenören verkar ha som målsättning att så snabbt det går göra klart detta område, då det sedan finns andra områden som väntar.

Använd gärna VK Bredbands Facebooksida om du har synpunkter eller vill ställa frågor. Det är dock ingen idé att fråga oss om när just din bostad får fiber då vi inte har några detaljplaner.

Läs också gärna den information från KJ:s maskiner som föreningen har fått.

Angående det årsmöte som vi sköt upp i somras, så planerar vi att ha det efter det att vi sett resultat i form av att ett antal hushåll har börjat kopplas in.

Styrelsen i VK Bredband

Lägesrapport 2018-06-14

Som ni alla har sett så ligger arbetet med vår fiberinstallation nere. Enligt det utskick från IP-Only som vi alla fick i brevlådan för en tid sen så säger de att de håller på att byta underleverantör. Vi i styrelsen har försökt få ett lite mer uttömmande besked från dem, men utan framgång.

Enligt vissa källor beror det på att IP-Only och Ericsson (som ansvarar för bygget) inte har kommit överens om slutförandet av – och betalning för – arbetet, men detta är inget vi fått bekräftat från officiellt håll.

Det finns en möjlighet för alla som beställt fiber att häva kontraktet då de inte levererade inom utsatt tid, men detta är något som vi i styrelsen avråder från. Det mesta av installationen är klar, men eftersom de ännu inte fått pengar av oss husägare kommer IP-Only – eller någon annan aktör – med största sannolikhet att slutföra jobbet och leverera det vi beställt. Den som då sagt upp sitt kontrakt riskerar att få betala fullt pris då det inte finns något gammalt avtal längre. Så vårt råd är att invänta färdigställandet såvida du inte bestämt dig för att inte ha fiber alls, eller har fått erbjudande från annat håll som verkar bättre.

Enligt våra stadgar ska vi ha ett årsmöte innan 30 juni, men som läget är nu kommer styrelsen att vänta med att kalla till ett årsmöte tills vi har fått lite mer information om tidsplanen.

Styrelsen i VK Bredband

Lägesrapport 2017-11-24

Vi i styrelsen för VK Bredband hade möte med en representant för IP-Only förra veckan. Nästan alla har nu fått fiber fram till huset och väntar på besök av installatören för den sista kabeldragningen inne i huset samt uppsättning av bredbandsutrustning.

När det gäller själva nätet så återstår det några sträckor där stamnäten ska knytas ihop, bland annat från Örsandsvägen längs Sigtunavägen och fram till Edeby där en nod kommer att finnas.

Deras målsättning är att de allra flesta hushållen ska ha fått sin fiber installerad till årsskiftet. Så det kan vara befogat att börja titta på vilka tjänsteleverantörer som finns. En del av dem har redan börjat knacka dörr.

Se länk nedan för mer information om vilka tjänster som finns.
www.ip-only.se/privat/bestall

Du som är medlem är också välkommen till årsmötet den 4 dec. Se mer info i den inbjudan som skickades ut via mejl för en dryg vecka sen.

Info från IP-Only 17 feb 2017

Så här svarade IP-Only på vår fråga om vad som händer:

Det pågår just nu förhandlingar med entreprenörer om att hitta rätt entreprenör för området. Min bedömning är att vi inom ett par veckor har landat det och kan dra igång arbetet.

Därefter ska det byggas ca 10 mil fiberkabel vilket kommer ta ett tag.

När avtalet med entreprenören är klart kommer vi gå ut med information igen.

Markägarmöte 5 okt 2016

Onsdagen den 5 oktober höll IP-Only möte med markägare i vårt område. Total var vi 94 deltagare. Nedan är VK Bredbands anteckningar från mötet.

Gustav Ståhl från IP-Only inledde med en halvtimmes genomgång av projektet (se presentation). Därefter blev det frågestund i ca en timme och vissa stannade och fortsatte med frågor ytterligare en halvtimme.

Gustav beskrev bl a hur grävning går till och hur fibern trycks under vägar. Huvudplanen är att fibern plöjs ned i mark. På åkrar går man helst i åkerkanten för att minimera skador på dräneringar.

IP-Only har redan ett stamnät som går rakt igenom vårt område vilket förenklar och snabbar upp projektet.

Förhandlingar med markentreprenörer pågår och man är mycket nära att välja en av dem.

Mänga markägarna ville se karta över nätdragningen innan de skriver på avtal. Alternativt att det står i avtalet att det inte gäller förrän en godkänd karta finns. Det ställdes också frågor om formuleringar i avtalet.

IP-Only lämnar en tioårig garanti på skadar som kan visa sig inom tio år efter åtgärden. Viss oro framfördes över markskador som visar sig efter tio år. T ex marktryck, kapade rötter.

Färdigtidpunkt för projektet efterfrågades, men fick inte något tydligt svar. IP-Only vill ju så snart de börjat investera i projektet få det klart så de kan fakturera kunderna. Om markägaravtalen blir påskrivna inom kort kan grävning börja redan i höst och vi kanske t o m kan få de första hushållen inkopplade i år.

I stort ett bra möte och ett steg framåt.

Årsmöte och infomöte 6 sep 2016

Gustav Ståhl från IP-Only var på mötet i kommunhuset och berättade om vad som händer härnäst och svarade på frågor.

De kommer att kalla till ett markägarmöte i början av oktober och räknar med att snart påbörja grävningen på den mark som tillhör Trafikverket. Till årsskiftet tror han att 10-15 hus kommer att vara anslutna och att resten blir klart under våren.

Årsmötet avlöpte väl. Årsredovisning med vinst på 12.050 kr godkändes och styrelsen omvaldes sånär som på Fredrik Mattsson som lämnar styrelsen då han flyttat. Mattias Eriksson invaldes som ny ledamot och Jan Andersson som revisor. Det beslutades att vi inte ska ta ut någon årsavgift för 2016.

Protokoll från årsmötet kommer att publiceras här när det är klart.

Dagordning och verksamhetsberättelse

Lägesrapport 2016-07-11

Här är information som vi fått från IP-Only 11 juli:

IP-Only arbetar just nu med en projektering som endast innehåller stamnätet. När den är klar skickar vi den till Metria för att få fram alla markägare som berörs av stamnätsutbyggnaden. Metria har lite längre handläggningstider nu under sommaren men förhoppningsvis är kartläggningen klar i augusti och därefter kan vi kalla markägarna till möte.

Vi kommer inte kunna färdigställa nätet i år men det är viktigt att vi kommer igång med markentreprenaden under hösten. Självklart ska vi försöka börja driftsätta kunder innan årsskiftet men för att det ska vara möjligt behöver vi hjälp med att samla in markavtalen. Vi uppskattar verkligen VK Bredbands engagemang och är i stort behov av eran hjälp med markägarna!

Vi återkommer direkt när vi fått uppdaterad status om arbetet med projekteringen och kartläggningen.

Lägesrapport 2016-03-30

En första grovprojektering med ett förslag på hur nätet ska förläggas är utförd av IP-Only. Just nu pågår kartläggning av vilka markägare som berörs av den tänkta stamnätsutbyggnaden, dvs den kanalisation som ska grävas ner och förbinda områdena med hushåll.

Därefter kommer markägarna som berörs av stamnätsutbyggnaden att kallas till ett möte där vi tillsammans går igenom metoder, tillvägagångssätt och själva markavtalet. Det är mycket viktigt att de markägare som blir inbjudna kommer till mötet eftersom IP-Only behöver markägarnas kunskap om var det är lämpligast att lägga kanalisationen på just deras mark.

Bilden nedan visar det första förslaget på hur stamnätet ska dras.

Grovprojektering stamnät 2016-03-30